top of page
DSC_1130.JPG

โชคดีติ่มซำ ร้านอาหารจีนร่วมสมัย นอกจากเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากมายแล้ว บริษัทก็เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงาน ภารครัฐและเอกชนในการมอบรางวัลระดับชาติ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
กว่า 15 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ของโชคดีติ่มซำได้เป็นอย่างดี

07.png
12.png
09.png
06.png
11.png
05.png
04.png
03.png
02.png
01.png
13.png
bottom of page