รางวัลแห่งความสำเร็จ

โชคดีติ่มซำ ร้านอาหารจีนร่วมสมัย นอกจากเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากมายแล้ว บริษัทก็เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงาน ภารครัฐและเอกชนในการมอบรางวัลระดับชาติ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
กว่า 15 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ของโชคดีติ่มซำได้เป็นอย่างดี